Vilkår og betingelser

Kontrakt mellem BoxPlus ApS og kunden
 
Bemærk, at disse vilkår og betingelser accepteres ved booking af første rum. Du skal læse disse i detaljer. Ved at blive kunde, foretage betaling og flytte dit indhold ind til Box+ (BoxPlus ApS), accepterer du disse vilkår og betingelser.
 
Lagerhotel detaljer:
 
Facilitetsejer: BoxPlus ApS, også kaldet Box+.
 
Box+ (BoxPlus ApS) kontoradresse: K.P. Danøsvej 3, 4300 Holbæk
 
Box+ (BoxPlus ApS) e-mailadresse: info@boxplus.dk 
 
Kunden er forpligtet til at give os besked med det samme, hvis kontaktoplysninger, herunder adresse, ændres.
 
Kontrakttype: Dette er en månedskontrakt, der kan opsiges til enhver tid og løber løbende indtil opsigelse. Bemærk, refundering af forudbetalinger ikke gives. Kontrakt udløber til sidste dag der er forudbetalt til.
 
Opsigelsesfrist: Opsigelse kan gives til enhver tid. Der opkræves ingen yderligere gebyrer efter varsel er givet, og kunden vil have adgang til deres lagerrum indtil kl. 22.00 på en sidste dag der er betalt for.
 
Kunden ejer eller har ret til at opbevare varerne.
 
Lagergebyrer skal betales forud og rettidigt.
 
Hvis du ikke overholder betingelserne i denne aftale, har Box+ (BoxPlus ApS) visse rettigheder, som omfatter retten til at fortryde adgangen til din lagerrum, til at beslaglægge og sælge og/eller bortskaffe dine varer.
 
Kunden skal gøre alt for at sit lagerrum er sikkert.
 
Kunden må ikke opbevare farlige, ulovlige, stjålne, letfordærvelige, miljøskadelige eller eksplosive varer. Kunden må ikke opbevare fødevarer. 
 
Kunden skal kontrollere, at lagerrummet er egnet til opbevaring af varerne.
 
Box+ (BoxPlus ApS)'s ansvar for tab af og beskadigelse af varer er begrænset til 500 kr.
 
Varer opbevares på eget ansvar. Du skal tegne en forsikring.
 
Box+ (BoxPlus ApS) kan bruge og dele dine personlige og andre data under visse omstændigheder.
 
BETINGELSER FOR AFTALE
 
OPBEVARING:
 
1. Så længe alle gebyrer er betalt ajour, har Kunden: (a) licens til at opbevare Varer i den Lagerrum, der er tildelt Kunden af Box+ (BoxPlus ApS) fra tid til anden og kun i denne Lagerrum; (b) anses for at have kendskab til varerne i lagerrummet; og (c) garanterer, at det er ejeren af varerne i lagerrummet og/eller berettiget ved lov til at håndtere dem i overensstemmelse med alle aspekter af denne aftale som agent for ejeren.
 
2. Box+ (BoxPlus ApS): (a) ikke har og vil ikke blive anset for at have kendskab til varerne; (b) ikke er en borgmester eller en depotforvalter eller en lagermand af varerne, og kunden anerkender, at Box+ (BoxPlus ApS) ikke tager varerne i besiddelse; (c) ikke giver nogen lejekontrakt eller lejemål af Lagerrummet; og (d) giver lagerrumsstørrelser, der er omtrentlige, og der kan være små variationer i din lagerrumsstørrelse og -dimensioner fra dem, der er beskrevet. Ved at underskrive denne kontrakt accepterer du den faktiske størrelse af den lagerrum, du bruger, og ikke nogen repræsenteret lagerrumsstørrelse.
 
OMKOSTNINGER:
 
3. Kunden er ansvarlig for at betale:
 
(a) Lagergebyret (der er det beløb, der er angivet på Box+ (BoxPlus ApS) hjemmeside på boxplus.dk på reservationstidspunktet, som ellers aftalt eller senest meddelt Kunden af Box+ (BoxPlus ApS)), der skal betales forud d. den første dag i hver opbevaringsperiode (Forfaldsdato), og det er Kundens ansvar at sørge for, at betaling sker direkte til Box+ (BoxPlus ApS) rettidigt og fuldt ud i hele opbevaringsperioden. Box+ (BoxPlus ApS) vil ikke acceptere, at betaling er foretaget, før den har modtaget godkendte midler;
 
(b) et rengøringsgebyr, der skal faktureres efter Box+ (BoxPlus ApS) skøn under omstændigheder beskrevet i denne aftale;
 
(c) eventuelle omkostninger afholdt af Box+ (BoxPlus ApS) i forbindelse med opkrævning af forsinkede eller ubetalte lagergebyrer eller ved håndhævelse af denne aftale på nogen måde, herunder men ikke begrænset til post-, telefon-, inkasso-, personale- og/eller misligholdelsesomkostninger og tilhørende omkostninger juridiske og professionelle honorarer; og
 
(d) eventuelle offentlige skatter eller afgifter (herunder eventuel merværdiafgift), der pålægges leveringer foretaget i henhold til denne aftale. Hvor Kunden har mere end én aftale med Box+ (BoxPlus ApS), vil alle danne én konto hos Box+ (BoxPlus ApS) og Box+ (BoxPlus ApS) kan efter eget skøn vælge at anvende enhver betaling foretaget af eller på vegne af Kunden på dette aftale mod den ældste forfaldne Gæld fra Kunden til Box+ (BoxPlus ApS) om eventuel aftale på kontoen.
 
STANDARD – RET TIL AT SÆLGE ELLER BORTSKAFFE VARER:
 
4. Box+ (BoxPlus ApS) tager spørgsmålet om hurtig betaling meget alvorligt og har panteret. Uanset betingelse 34, såfremt et beløb, der skyldes Box+ (BoxPlus ApS) ikke betales ved forfald, bemyndiger Kunden Box+ (BoxPlus ApS) uden yderligere varsel til:
 
(a) nægte Kunden og dennes agenter adgang til Varerne, Lagerrummet og Faciliteten og låse Lagerrummet, indtil det skyldige beløb og alle renter og andre gebyrer relateret til det (Gæld) er betalt fuldt ud;
 
(b) gå ind i lagerrummet og inspicere og/eller fjerne varerne til en anden lagerrum eller et andet sted og for at debitere kunden for alle rimelige omkostninger ved at gøre dette ved et vilkårligt antal lejligheder; og
 
(c) pålægge yderligere gebyrer på gælden og, hvis det ikke er tilstrækkeligt til at udligne den fuldt ud, holde fast i og/eller i sidste ende sælge eller bortskaffe nogle af eller alle varerne i overensstemmelse med betingelse 7.
 
Kunden anerkender, at (a) Box+ (BoxPlus ApS) er berettiget til at fortsætte med at opkræve betaling for opbevaring fra den dato, hvor Gælden forfalder, indtil fuld betaling er foretaget, eller Varerne sælges eller bortskaffes; (b) Box+ (BoxPlus ApS) vil sælge varerne, som om Box+ (BoxPlus ApS) var ejeren og vil overdrage alle ejendomsrettigheder til varerne til køberen; og (c) hvis Kunden ikke betaler gebyrer på Forfaldsdatoen, skal værdien af eventuelle rabatter og specialtilbud (inklusive perioder med gratis opbevaring), som Kunden har modtaget, betales fuldt ud af Kunden.
 
5. Ved udløb eller opsigelse af denne aftale, hvis kunden undlader at fjerne alle varer fra lagerrummet, er Box+ (BoxPlus ApS) bemyndiget til at behandle varerne som forladte og kan sælge eller bortskaffe alle varer på enhver måde i overensstemmelse med betingelser 6. til 8. Kunden er ansvarlig for lagergebyrer i perioden fra opgivelse til salg eller bortskaffelse af varerne (gæld).
 
6. Inden Box+ (BoxPlus ApS) sælger eller bortskaffer Varerne, vil det give Kunden skriftlig meddelelse om at pålægge Kunden at betale (hvis Kunden er i misligholdelse) eller afhente Varerne (hvis de anses for at være forladt). Denne meddelelse vil blive sendt ved anbefalet eller registreret levering til den adresse, Kunden sidst har meddelt Box+ (BoxPlus ApS) skriftligt og via e-mail, hvis du har valgt ikke at modtage traditionel post. Hvis der ikke er angivet nogen adresse inden for Danmark, vil Box+ (BoxPlus ApS) bruge enhver fysisk adresse eller e-mailadresse, som den har til Kunden. Hvis Kunden undlader at betale Gælden og/eller afhente Varerne (alt efter omstændighederne) inden for en måned efter denne meddelelse vil Box+ (BoxPlus ApS) få adgang til din plads og påbegynde processen med at sælge eller bortskaffe varerne. Kunden giver samtykke til og autoriserer salg eller bortskaffelse af alle varer uden yderligere varsel uanset deres art eller værdi. Box+ (BoxPlus ApS) vil sælge varerne til den bedste pris, der med rimelighed er tilgængelig på det åbne marked, under hensyntagen til salgsomkostningerne. Box+ (BoxPlus ApS) kan også kræve betaling af misligholdelsesomkostninger, herunder eventuelle omkostninger forbundet med adgang til Lagerrummet og bortskaffelse eller salg af Varerne, som skal lægges til Gælden.
 
7. Salgsprovenuet vil blive anvendt først mod omkostningerne ved fjernelse og salg af varer og derefter til at betale gælden. Hvis salgsprovenuet ikke dækker alle disse omkostninger og Gælden, skal Kunden betale Box+ (BoxPlus ApS) restbeløbet inden for 7 dage efter skriftligt påkrav fra Box+ (BoxPlus ApS). Box+ (BoxPlus ApS) kan træffe foranstaltninger til at inddrive saldoen og eventuelle advokat- og administrationsomkostninger i forbindelse hermed. Hvis salgsprovenuet overstiger det skyldige beløb fra Kunden, beholder Box+ (BoxPlus ApS) saldoen for Kunden, men der vil ikke påløbe renter heraf.
 
8. Hvis, efter Box+ (BoxPlus ApS) vurdering og helt efter Box+ (BoxPlus ApS) skøn, en misligholdt kundes varer enten ikke er salgbare, undlader at sælge, når de udbydes til salg, eller er ikke af tilstrækkelig værdi til at garantere udgiften til at forsøge at sælge, bemyndiger Kunden Box+ (BoxPlus ApS) til at behandle Varerne som forladte og Box+ (BoxPlus ApS) kan disponere over alle Varerne på enhver måde for Kundens regning. Box+ (BoxPlus ApS) kan disponere over Kundens Varer i tilfælde af, at Varerne beskadiges som følge af brand, oversvømmelse eller anden hændelse, der efter Box+ (BoxPlus ApS vurdering) har gjort dem alvorligt beskadigede, uden kommerciel værdi eller farlige. til personer eller ejendom. Box+ (BoxPlus ApS) behøver ikke kundens forudgående godkendelse for at foretage denne handling, men sender meddelelse til kunden inden for 7 dage efter vurdering af varen
 
9. Eventuelle genstande, der til enhver tid efterlades uden opsyn i fællesarealer eller uden for Kundens Lagerrum, kan efter Box+ (BoxPlus ApS) skøn flyttes, sælges eller bortskaffes straks uden ansvar over for Box+ (BoxPlus ApS).
 
ADGANG:
 
10. Kunden har ret til at få adgang til Lagerrummet i Adgangstiden som oplyst af Box+ (BoxPlus ApS) og underlagt vilkårene i denne Aftale. Box+ (BoxPlus ApS) vil forsøge at give forhåndsadvarsel om ændringer i Adgangstider ved varsel på Lager-lokalitionen, men forbeholder sig retten til at ændre Adgangstider midlertidigt til andre rimelige tidspunkter uden forudgående varsel.
 
11. Kun Kunden eller andre autoriseret eller ledsaget af Kunden (dennes Agenter) har adgang til Lagerrummet. Kunden er ansvarlig for og erstatningspligtig over for Box+ (BoxPlus ApS) og andre brugere af Lager-lokalitionen for sine egne og sine Agenters handlinger. Box+ (BoxPlus ApS) kan (men er ikke forpligtet til) til enhver tid kræve identitetsbevis fra Kunden eller enhver anden person og kan efter Box+ (BoxPlus ApS) eget skøn nægte adgang til enhver person, der ikke er i stand til at producere tilfredsstillende bevis.
 
12. Box+ (BoxPlus ApS) kan nægte Kunden adgang til Lagerrummet og/eller Faciliteten, hvor Kunden skylder penge til Box+ (BoxPlus ApS), uanset om der er fremsat et formelt betalingspåkrav eller ej, eller hvis Box+ (BoxPlus ApS) ) mener, at sikkerheden eller sikkerheden for enhver person, lagerrum eller gods på eller ved lager-lokalitionen vil blive sat i fare.
 
13. Kunden bør ikke dele adgang med eller tillade adgang til Lagerrummet til nogen anden person end sin egen Agent, som er ansvarlig over for Kunden og underlagt dennes kontrol. Hvis kunden gør det, sker det på egen risiko.
 
14. Kunden bemyndiger Box+ (BoxPlus ApS) og dets agenter og underleverandører til at gå ind i Lagerrummet under følgende omstændigheder og bryde enhver lås, hvis det med rimelighed er nødvendigt for at få adgang: (a) med mindst 7 dages varsel til at efterse eller udføre reparationer eller ændringer af lagerrummet eller enhver anden del af lager-lokalitionen; (b) uden forudgående varsel (men med varsel så hurtigt som muligt efter hændelsen) i tilfælde af en nødsituation (inklusive til reparation eller ændring) eller for at forhindre personskade eller skade på personer eller ejendom; eller hvis Box+ (BoxPlus ApS) mener, at Lagerrummet bliver brugt til at opbevare forbudte varer eller til et forbudt formål; eller hvis Box+ (BoxPlus ApS) er forpligtet til at gøre det ved lov, af politiet, brandvæsenet, handelsstandarder, SKAT, kompetent myndighed eller ved en retskendelse; eller til at flytte Varerne eller udøve Box+ (BoxPlus ApS)'s pant eller bemyndigelse til salg eller disposition i overensstemmelse med denne Aftale.
 
BETINGELSER:
 
15. Box+ (BoxPlus ApS) er ikke ansvarlig for låsning af ulåst Lagerrum. Hvor det er relevant, vil kunden sikre lager-lokalitionens udvendige porte og/eller døre.
 
16. Kunden må ikke opbevare (eller tillade nogen anden person at opbevare) noget af følgende i lagerrummet:
 
a) fødevarer eller letfordærvelige varer, medmindre de er forsvarligt pakket, så de er beskyttet mod og ikke tiltrækker utøj
 
(b) levende væsner;
 
(c) brændbare eller brændbare stoffer såsom gas, maling, benzin, olie, rengøringsopløsningsmidler eller komprimerede gasser;
 
(d) skydevåben, sprængstoffer, våben eller ammunition;
 
e) kemikalier, radioaktive materialer, biologiske agenser; giftigt affald, asbest eller andre potentielt farlige stoffer;
 
(f) enhver genstand, der udsender dampe eller lugte;
 
(g) enhver ulovlig genstand eller ulovlige stoffer eller varer, som er ulovligt opnået, såsom ulovlig (forfalsket/smuglet) tobak eller alkohol og ulicenserede eller usikre varer (såsom legetøj, elektriske varer, medicin, aerosoler, kosmetik, fyrværkeri);
 
(h) varer, der er miljøskadelige, eller som udgør en risiko for enhver persons ejendom; og
 
(i) genstande, der er uerstattelige, såsom valuta, smykker, pelse, skøder, malerier, kuriositeter, kunstværker og genstande af personlig sentimental værdi.
 
Kunden er ansvarlig i henhold til betingelse 27 for ethvert brud på denne betingelse 16.
 
17. Kunden vil udelukkende bruge lagerrummet til opbevaringsformål og må ikke (eller tillade nogen anden person at):
 
(a) bruge lagerrummet som kontorer eller boliger eller som hjem, virksomhed eller postadresse;
 
(b) bruge eller gøre noget på Lager-lokalitionen eller i Lagerrummet, som kan være til gene for Box+ (BoxPlus ApS) eller enhver anden person (herunder flugt af stoffer eller lugt fra eller generering af støj eller vibrationer, som kan høres eller føltes uden for lagerrummet);
 
(c) bruge eller gøre noget på Faciliteten eller i Lagerrummet, som kan ugyldiggøre eller øge præmierne under nogen forsikringspolicer hos Box+ (BoxPlus ApS) eller enhver anden person;
 
(d) male eller foretage ændringer på eller fastgøre noget til lagerrummets indvendige eller udvendige overflader;
 
(e) tilslutte eller levere nogen hjælpeprogrammer eller tjenester til lagerrummet, medmindre det er autoriseret af Box+ (BoxPlus ApS); eller
 
(f) forårsage skade på lagerrummet eller en hvilken som helst del af faciliteten (hvilket omfatter af entreprenører til fjernelse, transport eller levering) eller skabe nogen hindring eller efterlade genstande eller affald i ethvert fælles rum i faciliteten.
 
18. Kunden skal vedligeholde lagerrummet ved at sikre, at den er ren og i god stand. Box+ (BoxPlus ApS) vil i tilfælde af urenlighed eller beskadigelse af Lagerrummet eller Lager-lokalitionen være berettiget til at opkræve et Rengøringsgebyr, og/eller kræve fuld refusion fra Kunden af rimelige omkostninger til reparation, udskiftning, restaurering, korrekt kompensation eller bortskaffelse af affald eller andre efterladte genstande overalt i lager-lokalitionen, eller som på nogen måde påvirker andres brug af lager-lokalitionen. Sådanne gebyrer vil blive påført kundens betalingsmetode i første omgang og vil medføre et minimumsgebyr på 750 kr.
 
19. Kunden skal (og sikre, at dennes Agenter) udviser rimelig omhu på stedet og har respekt for Lager-lokalitionen og andre lagerrumsbrugere, informere Box+ (BoxPlus ApS) om enhver skade eller defekt straks den opdages og overholde de rimelige anvisninger fra Box+ (BoxPlus ApS)'s medarbejdere, agenter og entreprenører samt eventuelle andre regler for brug, sikkerhed og sikring af Lager-lokalitionen som Box+ (BoxPlus ApS) skal udstede periodisk. Kunder må ikke blokere nogen indgang, blokere parkeringspladser eller efterlade genstande uden for eller inde i lager-lokalitionen, som på nogen måde blokerer adgangen. Kunder, der opdages at gøre det, vil blive pålagt et gebyr på mindst 750 kr. i første omgang og kan få deres kontrakt opsagt med øjeblikkelig virkning.
 
20. Denne aftale giver ikke kunden nogen ret til eksklusiv besiddelse af lagerrummet, og Box+ (BoxPlus ApS) forbeholder sig ret til at flytte kunden til en anden lagerrum, der ikke er mindre end den nuværende lagerrum (a) med 14 dages varsel, hvorunder Kunden kan vælge at opsige deres aftale i henhold til betingelse 3 eller (b) med kortere varsel, hvis der opstår en hændelse, der kræver, at lagerrummet eller sektionen, hvor den er placeret, lukkes eller lukkes af. Under disse omstændigheder vil Box+ (BoxPlus ApS) betale Kundens rimelige omkostninger ved fjernelse, hvis det er skriftligt godkendt af Box+ (BoxPlus ApS) forud for fjernelse. Hvis Kunden ikke sørger for fjernelse inden den dato, der er angivet i Box+ (BoxPlus ApS)'s meddelelse, giver Kunden Box+ (BoxPlus ApS) og dennes agenter tilladelse til at gå ind i Lagerrummet som Kundens agenter og på Kundens risiko (bortset fra skader forårsaget forsætligt eller uagtsomt) som er underlagt begrænsningerne i betingelse 25).
 
21. Kunden skal sikre sig, at lagerrummet er egnet til opbevaring af de varer, der er beregnet til at blive opbevaret i den, og tilrådes at inspicere lagerrummet før opbevaring af varer og periodisk under opbevaringsperioden. Box+ (BoxPlus ApS) giver ingen garanti eller erklæring om, at nogen lagerrum er egnet til bestemte varer og påtager sig intet ansvar i denne forbindelse.
 
22. Box+ (BoxPlus ApS) kan nægte at give Kunden tilladelse til at opbevare nogen Varer eller kræve Kunden at afhente nogen Varer, hvis opbevaring af sådanne Varer efter dens opfattelse udgør en risiko for nogen persons eller ejendoms sikkerhed.
 
23. Kunden skal give Box+ (BoxPlus ApS) skriftlig meddelelse om ændring af adresse, telefonnumre eller e-mailadresse på Kunden inden for 48 timer efter enhver ændring.
 
RISIKO OG ANSVAR:
 
24. Box+ (BoxPlus ApS) er ikke ansvarlig for tab eller skader, som Kunden lider som følge af manglende adgang til Lager-lokalitionen eller Lagerrummet, uanset årsagen.
 
25. Varerne opbevares udelukkende på kundens risiko og ansvar, som er ansvarlig for og bærer risikoen for ethvert tyveri, skade på og forringelse af varerne forårsaget af en hvilken som helst årsag. Box+ (BoxPlus ApS) fraskriver sig ethvert ansvar med hensyn til tab eller skade på (a) Kundens eventuelle virksomhed, herunder følgetab, tabt fortjeneste eller forretningsafbrydelse; og (b) varer over summen af 500 kr., som Box+ (BoxPlus ApS) anser for at være den normale selvrisiko på en standard husstandspolice, uanset om denne police dækker varerne eller ej. Box+ (BoxPlus ApS) udelukker ikke ansvar for fysisk skade på eller død af nogen person, og som er et direkte resultat af uagtsomhed eller forsætlig misligholdelse fra Box+ (BoxPlus ApS) side, dets agenter og/eller medarbejdere.
 
26. Box+ (BoxPlus ApS) forsikrer ikke varerne, og det er en betingelse for denne aftale, at varerne til enhver tid forbliver forsikret, mens de er på lager mod alle normale farer for deres erstatningsværdi. Kunden garanterer, at en sådan dækning er på plads, at den ikke vil tillade eller få en sådan dækning til at bortfalde, og at den samlede værdi af varer i lagerrummet fra tid til anden ikke vil overstige erstatningsværdien. Box+ (BoxPlus ApS) yder ingen rådgivning vedrørende forsikringsdækning givet af nogen police, og Kunden skal selv foretage en vurdering af tilstrækkeligheden af dækningen, selv når det faciliteres af Box+ (BoxPlus ApS). Eftersyn af eventuelle forsikringsdokumenter leveret af Kunden for at påvise dækning betyder ikke, at Box+ (BoxPlus ApS) har godkendt dækningen eller bekræftet, at den er tilstrækkelig.
 
27. Kunden er ansvarlig for og kompenserer Box+ (BoxPlus ApS) for det fulde beløb af alle krav, forpligtelser, krav, skader, omkostninger og udgifter (inklusive rimeligt afholdte juridiske og professionelle gebyrer), som Box+ (BoxPlus ApS) eller tredjemand har pådraget sig. parter (forpligtelser) som følge af eller i forbindelse med (a) brugen af lagerrummet (herunder, men ikke begrænset til, ejerskab eller opbevaring af varer i lagerrummet, selve varerne og/eller adgang til faciliteterne) eller (b) brud på denne Aftale mellem kunden eller en af dennes agenter eller (c) håndhævelse af nogen af vilkårene i denne aftale.
 
28. Kunden anerkender og accepterer at overholde denne aftale og alle relevante love og regler, som er eller kan være gældende for brugen af lagerrummet. Dette omfatter love vedrørende det materiale, der opbevares, og den måde, det opbevares på. Ansvar for ethvert brud på sådanne love påhviler absolut Kunden og omfatter ethvert ansvar som følge af et sådant brud.
 
29. Hvis Box+ (BoxPlus ApS) har grund til at tro, at Kunden ikke overholder alle relevante love, kan Box+ (BoxPlus ApS) foretage enhver handling, som den mener er nødvendig, herunder, men ikke begrænset til, handlingen beskrevet i Betingelser 14 og 34, kontakte, samarbejde med og/eller indsende varer til de relevante myndigheder og/eller straks bortskaffe eller fjerne varerne for kundens regning. Kunden er indforstået med, at Box+ (BoxPlus ApS) kan foretage en sådan handling til enhver tid, selvom Box+ (BoxPlus ApS) kunne have handlet tidligere.
 
30. Med hensyn til omstændigheder uden for Box+ (BoxPlus ApS)'s rimelige kontrol, har Box+ (BoxPlus ApS) intet ansvar i henhold til eller anses for at være i strid med denne aftale for enhver forsinkelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne aftale eller ethvert deraf følgende tab eller skade på varer. Sådanne omstændigheder omfatter enhver Guds handling, optøjer, strejke eller lock-out, handelskonflikt eller arbejdsforstyrrelser, ulykke, nedbrud af anlæg eller maskineri, brand, oversvømmelse, mangel på arbejdskraft, materialer eller transport, elektrisk strøm eller internetfejl, trussel om eller faktisk terrorisme eller miljø- eller sundhedsmæssig nødsituation eller fare, eller indtræden i en lagerrum, inklusive lagerrummet eller faciliteten, eller arrestation eller beslaglæggelse eller konfiskation af varer af kompetente myndigheder. Hvis dette sker, er Box+ (BoxPlus ApS) ikke ansvarlig for ikke at give adgang til varerne, Lagerrummet og/eller Lager-lokalitionen, så længe omstændighederne består. Box+ (BoxPlus ApS) vil forsøge at minimere eventuelle effekter som følge af sådanne omstændigheder.
 
PERSONLIG INFORMATION:
 
31. Box+ (BoxPlus ApS) indsamler oplysninger om Kunden ved registrering og mens denne Aftale fortsætter, herunder persondata (Data). Box+ (BoxPlus ApS) behandler Data i overensstemmelse med Data Protection Act 1998 og bruger dem til at behandle betalinger, kommunikere med Kunden og generelt vedligeholde Kundens konto. Box+ (BoxPlus ApS) kan dele data med og indsamle data fra kreditoplysnings- eller svindelforebyggende bureauer og brancheforeninger, som Box+ (BoxPlus ApS) er medlem af. Hvis Kunden ansøger om Box+ (BoxPlus ApS)'s forsikring, videregiver Box+ (BoxPlus ApS) Data til forsikringsselskabet, som kan indføre sådanne Data i et skaderegister, der deles med andre forsikringsselskaber for at forhindre svigagtige krav. Box+ (BoxPlus ApS) vil til enhver tid frigive data og andre kontooplysninger, hvis det efter eget skøn skønner, at dette er passende: (a) for at overholde loven; (b) at håndhæve denne aftale; (c) til beskyttelse af svig og kreditrisikoreduktion; (d) med henblik på kriminalitetsforebyggelse eller afsløring; (e) for at beskytte enhver persons sikkerhed på Lager-lokalitionen, (f) hvis Box+ (BoxPlus ApS) vurderer, at sikkerheden for en lagerrum på Lager-lokalitionen eller dens indhold på anden måde kan bringes i fare. Hvis Box+ (BoxPlus ApS) sælger eller køber en virksomhed eller aktiver, kan den videregive data og kontooplysninger til den potentielle sælger eller køber af sådanne forretninger eller aktiver, eller hvis stort set alle Box+ (BoxPlus ApS)'s aktiver er erhvervet af en tredjepart, vil data og kontooplysninger være et af de overførte aktiver. Enkeltpersoner har ret til at anmode om en kopi af de oplysninger, Box+ (BoxPlus ApS) har om dem, og anmodninger skal sendes via e-mail eller sendes til adresserne på forsiden. Der kan opkræves et mindre gebyr for denne service.
 
32. Hvis Kunden samtykker, vil Box+ (BoxPlus ApS) bruge Data til markedsføring og lignende formål, herunder til at give Kunden information om produkter eller tjenester leveret af Box+ (BoxPlus ApS) og/eller dennes forretningspartnere som svar på anmodninger fra Kunden eller hvis Box+ (BoxPlus ApS) mener de kan have interesse.
 
VARSEL:
 
33. Meddelelser, der skal gives af Box+ (BoxPlus ApS) eller Kunde, skal være skriftlige og skal enten leveres på e-mail, i hånden, på telefon, på sms eller sendes med forudbetalt post. Meddelelser anses for modtaget på tidspunktet for levering i hånden, en time efter afsendelse via e-mail eller SMS eller 48 timer efter afsendelse. Enhver meddelelse fra Kunden skal sendes til Box+ (BoxPlus ApS) på e-mail eller postadresse øverst på denne side. I tilfælde af, at der er mere end én kunde, er meddelelse til eller fra en enkelt kunde accepteret at være tilstrækkelig til formålet med ethvert meddelelseskrav i henhold til denne aftale.
 
AFSLUTNING:
 
34. Hver af parterne kan opsige denne aftale ved at give den anden part meddelelse om opsigelsesdatoen i overensstemmelse med den periode, der er angivet øverst i denne aftale. I tilfælde af ulovlige eller miljøskadelige aktiviteter fra Kundens side eller misligholdelse af denne Aftale (som Kunden, hvis det kan rettes, har undladt at rette op inden 14 dage efter varsel fra Box+ (BoxPlus ApS) om at gøre så), kan Box+ (BoxPlus ApS) straks opsige Aftalen uden varsel. Box+ (BoxPlus ApS) er berettiget til at opkræve et gebyr for fordelte Lagergebyrer, såfremt der er mindre end det fornødne Meddelelse fra Kunden. Kunden skal fjerne alle varer i lagerrummet inden lukketid på Ophørsdatoen og efterlade lagerrummet i ren stand og i god stand til Box+ (BoxPlus ApS) tilfredshed. I tilfælde af at varer og/eller affald efterlades i lagerrummet efter ophørsdatoen, gælder betingelser 5 og 18. Kunden skal betale eventuelle udestående lagergebyrer og eventuelle udgifter ved misligholdelse eller andre skyldige penge til Box+ (BoxPlus ApS) indtil ophørsdatoen, eller betingelser 4 til 8 kan være gældende. Enhver beregning af de udestående gebyrer foretages af Box+ (BoxPlus ApS). Hvis Box+ (BoxPlus ApS) kommer ind i Lagerrummet af en eller anden grund, og der ikke er varer opbevaret i den, kan Box+ (BoxPlus ApS) opsige Aftalen uden forudgående varsel, men vil sende meddelelse til Kunden inden for 7 dage.
 
35. Kunden accepterer at undersøge varerne omhyggeligt ved fjernelse fra lagerrummet og skal underrette Box+ (BoxPlus ApS) om ethvert tab eller beskadigelse af varerne så hurtigt som det med rimelighed er muligt efter at have gjort dette.
 
36. Ansvar for udestående penge, skade på ejendom, personskade, miljøskader og juridisk ansvar i henhold til denne aftale fortsætter med at løbe ud over denne aftales ophør.
 
GENEREL:
 
37. Box+ (BoxPlus ApS) kan ændre Lagergebyret eller andre vilkår i denne Aftale og tilføje nye vilkår og betingelser, så længe sådanne ændringer meddeles Kunden skriftligt. De ændrede vilkår træder i kraft på den første Forfaldsdato, der indtræffer ikke mindre end 28 dage efter datoen for Box+ (BoxPlus ApS)'s meddelelse. Kunden kan opsige uden beregning, før ændringen træder i kraft, ved at give meddelelse i overensstemmelse med Betingelse 34. Ellers vil Kundens fortsatte brug af Lagerrummet blive betragtet som accept af og accept af de ændrede vilkår.
 
38. Kunden anerkender og accepterer, at:
 
(a) vilkårene i dette dokument udgør hele kontrakten med Box+ (BoxPlus ApS), og ved indgåelse af denne kontrakt stoler kunden ikke på nogen erklæringer, hverken mundtlige eller på anden måde, end dem, der er indeholdt i denne aftale;
 
(b) det har rejst alle spørgsmål, der er relevante for dets beslutning om at indgå denne Aftale med Box+ (BoxPlus ApS) og Box+ (BoxPlus ApS) har, forud for Kundens indgåelse af denne Aftale, besvaret alle sådanne forespørgsler til Kundens tilfredshed;
 
(c) ethvert forhold, der er et resultat af sådanne forespørgsler, er, i det omfang det kræves af Kunden og accepteret af Box+ (BoxPlus ApS), blevet reduceret til skriftligt og indarbejdet i vilkårene i denne Aftale;
 
(d) hvis Box+ (BoxPlus ApS) beslutter ikke at udøve eller håndhæve nogen ret, som den har over for Kunden på et bestemt tidspunkt, forhindrer dette ikke Box+ (BoxPlus ApS) i senere at beslutte at udøve eller håndhæve denne ret, medmindre Box+ (BoxPlus) ApS) skriftligt fortæller Kunden, at Box+ (BoxPlus ApS) har givet afkald på eller opgivet sin mulighed herfor;
 
(e) det er ikke meningen, at andre end Kunden og Box+ (BoxPlus ApS) skal have nogen rettigheder i henhold til denne Aftale, og i overensstemmelse hermed gælder Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 ikke for den;
 
(f) hvis en domstol eller kompetent myndighed beslutter, at nogen af bestemmelserne i denne aftale er ugyldige, ulovlige eller uhåndhævelige i noget omfang, vil bestemmelsen kun i det omfang blive adskilt fra de resterende vilkår, som fortsat vil være gyldige i det fulde omfang tilladt ved lov;
 
(g) Kunden må ikke overdrage eller overføre nogen af sine rettigheder i henhold til denne aftale eller dele med besiddelse af lagerrummet eller varerne, mens de er i faciliteten; og
 
(h) hvor Kunden består af to eller flere personer, påtager hver person sig forpligtelserne i henhold til denne Aftale separat.
 
39. Denne aftale er underlagt lovgivningen i Nordirland, og enhver tvist eller påstand, som en af parterne rejser, vil blive afgjort af domstolene i Nordirland. Parterne skal bestræbe sig på at bilægge enhver tvist i forbindelse med denne aftale ved mægling. Sådan mægling skal udføres af en mægler, der er uafhængig af parterne og udpeget efter aftale mellem parterne. Det er en forudgående betingelse for, at hver af parterne har ret til at indlede voldgift eller retssager, bortset fra nødhjælp, at den først har tilbudt at forelægge tvisten for mægling.
 
LÆS VENLIGST OVENSTÅENDE BETINGELSER OMHYGGELIGT, DA VED AT ACCEPTERE VILKÅR OG BETINGELSER BLIR DU BUNDET AF DEM.
 
Jeg/vi giver samtykke til at modtage korrespondance fra anlægsejeren på SMS til min mobil, e-mail, post og telefonisk.
 
Jeg/vi anerkender, at ovenstående nøglepunkter er blevet gjort opmærksom på min/vores opmærksomhed, og jeg/vi har læst og forstået dem.
 
Jeg/vi accepterer at være bundet af betingelserne i denne aftale.